Skip to main content

Voorwaarden en privacy verklaring opleiding

Voorwaarden opleiding

Aanmelding
Aanmelden van de kandidaten kan via de website van RailSupport BV. (railsupport.nl) door invullen en het uploaden van de gevraagde gegevens.

Startvoorwaarden
De kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:
 - Geschikt volgens de Medische-en Psychologische geschiktheidseisen van RailAlert
 - VCA gecertificeerd
Een opleiding zal pas gegeven worden indien er minimaal 5 kandidaten een opleiding willen doen.

Theorie-examen
Het theorie-examen zal worden afgenomen door BTC.

Kosten
Volledige opleiding Basis lokaalspoor plus GVB module:

 Opleiding Veiligheidstaak Duur opleiding  Kosten
Basis lokaalspoor vhp
inclusief
GVB  module
 vhp-metro 1 ½ theoriedagen +
Stageopdrachten (begeleiding ervaren vhp “informant”)
½ theorie examen via BTC
1 praktijkbeoordeling*
€ 1.560,00
(excl. BTW)**

Basis lokaalspoor  
lwb/llv inclusief
GVB  module

 lwb/llv-metro

1 ½ theoriedagen +  
Stageopdrachten (begeleiding leermeester “informant”) 
½ theorie examen via BTC 
1 praktijkbeoordeling* + Praktijkexamen 

€ 1.700,00 
(excl. BTW)**


Indien reeds in bezit certificaat Basis lokaalspoor:

 Opleiding Veiligheidstaak Duur opleiding  Kosten
GVB Module vhp 

vhp-metro  
landelijk

½ theoriedag +  
Stageopdrachten (begeleiding ervaren vhp “informant”) 
Aansluitend theorie examen GVB module 
1 praktijkbeoordeling* 

€ 1.010,00 
(excl. BTW)

GVB Module lwb lwb- / llv-metro 
landelijk

½ theoriedag +  
Stageopdrachten (begeleiding leermeester “informant”) 
Aansluitend theorie examen GVB module 
1 praktijkbeoordeling* + Praktijkexamen 

€ 1.150,00 
(excl. BTW)


Her-certificering:

 Opleiding Veiligheidstaak Duur opleiding Kosten 

Her GVB vhp 

 

vhp metro

1 theoriedag 
Aansluitend theorie examen door BTC 
1 praktijkbeoordeling*

€ 795,00 
(excl. BTW)**

Her GVB lwb/llv

 lwb/llv metro


1 theoriedag
Aansluitend theorie examen door BTC 
1 praktijkbeoordeling*

€ 795,00 
(excl. BTW)**

Combi Her vhp en lwb/llv

 vhp- en lwb/llv metro


1 theoriedag
Aansluitend theorie examen 2 x examen door BTC 
1 praktijkbeoordeling*

€ 935,00 
(excl. BTW)**

Facturatie
Na aanmelding op de website zal de factuur worden toegezonden. Deze dient voor aanvang van de opleiding betaald te zijn.

Wijziging/Annulering
Een wijziging of annulering is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding. Een wijziging of annulering wordt uitsluitend in behandeling genomen indien hiervan een e-mail is gestuurd aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Annulering door RailSupport BV
RailSupport BV behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers/kandidaten een opleiding of examen te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. De cursist wordt in overleg op een andere datum ingedeeld.

Privacyverklaring RailSupport B.V. / AVG

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door RailSupport B.V. (hierna RailSupport) in het kader van onze werkzaamheden als Werkplekbeveiligingsbedrijf en als Opleidingsorganisatie. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. RailSupport vindt de privacy van haar cliënten, cursisten en online bezoekers belangrijk. RailSupport respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt daarom ook alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens RailSupport verwerkt.

Onze contactgegevens:
RailSupport BV
KVK nummer 36053845
Flevolaan 15
1382 AE Weesp

1. Uw persoonsgegevens

1.1. Verwerking van uw persoonsgegevens
RailSupport verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. RailSupport is verwerkingsverantwoordelijke. Bij RailSupport worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt wanneer u ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt, op een andere manier contact met ons legt of van onze dienstverlening gebruik maakt. Onze werknemers hebben de plicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Te allen tijde nemen wij uw privacybelang in acht en streven wij ernaar de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

1.2. Vergaring van uw persoonsgegevens

Bovenstaande gegevens vergaren wij voornamelijk door u ernaar te vragen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Door een stakeholder verstrekte gegevens aan RailSupport die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt.

1.3. Doelen verwerking persoonsgegevens

RailSupport verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het inschrijven, opleiden en examineren van cursisten,
 • het uitvoeren van werkplekbeveiligingswerkzaamheden,
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen,
 • het inhuren, inlenen of uitlenen van personeel,
 • het factureren van verrichte werkzaamheden,
 • het vast kunnen stellen van een tegenstrijdig belang,
 • marketing- en communicatie activiteiten,
 • werving en selectie (sollicitatie).

1.4. Soorten persoonsgegevens
Door RailSupport kunnen t.b.v. de dienstverlening de volgende persoonsgegevens gevraagd worden, dan wel door de klant / cursist zelf worden verstrekt aan het kantoor, afhankelijk van de werkzaamheden waarvoor de diensten worden verleend. Algemene gegevens: zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, BSN van u zelf. Contactgegevens: adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. Overige gegevens: functie, werkgever, bankrekeningnummer. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt RailSupport omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder werkgevers, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 1.5. Grondslagen voor rechtmatig gebruik
RailSupport verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang
 • wettelijke verplichting

1.6. Bewaartermijnen
RailSupport zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de bovenomschreven doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij RailSupport op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Als gevolg van de fiscale bewaarplicht, dient RailSupport haar administratieve gegevens (zoals facturen en betalingsgegevens) zeven jaar te bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht RailSupport genoodzaakt is uw persoonsgegevens te bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vindt u op de website van de Belastingdienst.

1.7. Delen van uw persoonsgegevens

RailSupport deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren of verzorgen van werkplekbeveiligings activiteiten, opleidingen, in- of uitlenen van personeel, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met voeren van correspondentie met andere partijen. Voorkomende derde partijen zijn bijvoorbeeld RailAlert, werkgevers van cursisten et cetera. Daarnaast kan RailSupport persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder, opsporingsambtenaar of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van RailSupport uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door RailSupport ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

1.8. Uw rechten
De AVG biedt betrokkenen de volgende rechten:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij RailSupport aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan uitvoering van wettelijke verplichtingen en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan bovengenoemde contactgegevens of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. RailSupport neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

1.9. Aanpassen Privacyverklaring
RailSupport heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van RailSupport gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

2. Website en sociale media

2.1. Verwerking van persoonsgegevens via onze website
Via onze website kunnen er persoonsgegevens verzameld worden door middel van het invullen van een contactformulier. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanmelden als cursist van een opleiding.
2.1.1. Contactformulier
Om contact met ons op te nemen heeft u de mogelijkheid om ons contactformulier in te vullen. Hierin stellen wij u verplicht om uw naam en e-mailadres achter te laten en heeft u de mogelijkheid om een onderwerp en een bericht toe te voegen. Voor cursisten worden tevens gegevens gevraagd, die verband houden met de betreffende opleiding. Onze contactformulier worden uitsluitend opgeslagen op onze eigen server en zijn derhalve niet beschikbaar voor derden. De ingevulde contactformulieren komen direct bij ons binnen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waar ze door ons secretariaat worden verwerkt. Uw privacy blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Daarom is het volgens de AVG niet noodzakelijk om hiervoor toestemming aan de bezoekers te vragen. Wel informeren wij u over wat wij verzamelen middels deze privacyverklaring. De gegevens die wij verzamelen zijn: browsertype en - versie, besturingssysteem en apparaat type, internetprovider, de gemiddelde tijd die bezoekers besteden op onze website/pagina’s, via welk kanaal u op onze website bent gekomen (via organische zoekresultaten, social media, e-mail, etc.), bezochte pagina’s, een deel van uw IP-adres en andere relevante gegevens.

2.2. Links naar andere websites
Op onze website staan verschillende links naar andere websites, zoals Linkedin of Facebook. RailSupport houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. Deze websites hanteren mogelijk een ander privacy beleid dan RailSupport.

2.3. Social media widgets
Onze website heeft geen widgets of andere koppelingen met sociale media in de vorm van ‘like’ en/of ‘share’ buttons.

3. Beveiliging

3.1. Beveiliging van uw gegevens
RailSupport hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval RailSupport gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal RailSupport in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Verschillende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen die bijdragen aan de bescherming van uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, aanpassing of vernietiging ervan.

3.2. Beveiliging op de website
Zoals eerder beschreven, slaat de website van RailSupport geen persoonsgegevens op, maar worden de gegevens die via het contactformulier worden ingestuurd direct naar onze e-mail verzonden. Daardoor is onze website minder gevoelig voor DDOS aanvallen en andere cyber attacks. Dat neemt niet weg dat wij onze website zo goed mogelijk hebben beveiligd. Zo hebben wij een SSL-certificaat en een consequent update-beleid voor onze website, waarbij wij altijd nieuwe updates installeren.

Conclusie
Wij hopen u hiermee voldoende duidelijk te hebben geïnformeerd. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Lees meer …Voorwaarden en privacy verklaring opleiding

 • Hits: 254

Voorwaarden

 • Veiligheid

  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  begint bij jezelf

 • Flexibel

  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  in denken en doen

 • Betrokken mensen

  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  maken het verschil

 • Creatief

  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  in oplossingen

Voorwaarden

Aanmelding

Aanmelden van de kandidaten kan via de website van RailSupport BV. (www.railsupport.nl) door invullen en het uploaden van de gevraagde gegevens

Startvoorwaarden

De kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:
- Geschikt volgens de Medische- en Psychologische geschiktheidseisen van RailAlert;
- VCA gecertificeerd.
Een opleiding zal pas gegeven worden indien er minimaal 5 kandidaten aangemeld zijn.

Theorie-examen

Het theorie-examen zal worden afgenomen door BTC.

Facturatie

Na aanmelding via de website wordt de factuur toegezonden. Deze dient voor aanvang van de opleiding betaald te zijn.

Wijziging/Annulering

Een wijziging of annulering is kosteloos te wijzigen of annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding. Een wijziging of annulering wordt uitsluitend in behandeling genomen indien een e-mail is gestuurd aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Annulering door RailSupport BV

RailSupport BV behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers/kandidaten een opleiding of examen te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. De cursist wordt in overleg op een andere datum ingedeeld.

Lees meer …Voorwaarden

 • Hits: 429

Contact

 • Hoe kunnen wij u helpen?

  Stel hier uw vraag

 • Hoe kunnen wij u helpen?

  Stel hier uw vraag

52.3145,5.0214

Kantoor RailSupport

Lees meer …Contact

 • Hits: 4650

Privacy policy Railsupport

 • Veiligheid

  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  begint bij jezelf

 • Flexibel

  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  in denken en doen

 • Betrokken mensen

  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  maken het verschil

 • Creatief

  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  in oplossingen

Privacy Policy AVG

Aanmelding

Aanmelden van de kandidaten kan via de website van RailSupport BV. (www.railsupport.nl) door invullen en het uploaden van de gevraagde gegevens.

Startvoorwaarden

De kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:
 - Geschikt volgens de Medische- en Psychologische geschiktheidseisen van RailAlert
 - VCA gecertificeerd
 - Voor LWB: 2 jaar ervaring als VHP GVB Metro
 - Pas na het behalen van het LWB GVB Metro Praktijkexamen wordt het certificaat en pasje verstrekt.
Een opleiding zal pas gegeven worden indien er minimaal 3 kandidaten een opleiding willen doen.

Theorie-examen regels en enkele bijzonder voorwaarden

Voor het theorie-examen kan om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
Een theorie-examen bestaat uit een proef examen en een definitief examen. Een examen bestaat uit 30 vragen. Van 25 vragen moeten minimaal 20 antwoorden correct zijn. Bij de overige 5 vragen mogen geen foute antwoorden worden gegeven. De vragen worden willekeurig gesteld.
Na afloop van het definitieve theorie-examen zal de uitslag binnen 5 werkdagen aan de organisatie van de kandidaat bekend worden gemaakt.
Indien een kandidaat gezakt is voor het theorie-examen, dient er nieuw examen aangevraagd worden. Bij het her-examen Theorie worden de foute antwoorden van het examen behandeld. Het her-examen Theorie bevat 1 theorie-examen.

Kosten

De volledige opleiding duurt vier dagdelen waarvan in het laatste dagdeel een theorie-examen zal worden afgenomen. De lesstof zal klassikaal worden gedoceerd en de cursusmaterialen zullen voor aanvang van de opleiding worden aangereikt aan de kandidaat. De kosten voor de opleiding VHP Metro en LWB Metro bedragen € 1.150,00 per kandidaat, inclusief koffie/thee, 1e theorie-examen, certificaat en pasje. 
De her-instructie voor de VHP duurt 1 dagdeel en bedraagt € 450,00 per kandidaat per opleiding.
De her-instructie voor de combi LWB-VHP duurt 2 dagdelen en bedraagt € 750,00 per kandidaat per opleiding.
Beide her-instructies zijn inclusief koffie/thee, 1e theorie-examen, certificaat en pasje. Bij de LWB is ook een lunch inbegrepen.
Het her-examen Theorie bedraagt € 220,00 per kandidaat per opleiding.
Het LWB GVB Metro Praktijkexamen bedraagt  € 450,00 per kandidaat per praktijkexamen. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Facturatie

Na aanmelding op de website zal de factuur worden toegezonden. Deze dient voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. Pasjes en certificaten worden niet verstrekt zolang de betaling nog niet ontvangen is.

Wijziging/Annulering

Een wijziging of annulering is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding. Een wijziging of annulering wordt uitsluitend in behandeling genomen indien hiervan een e-mail is gestuurd aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Annulering door RailSupport BV

RailSupport BV behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers/kandidaten een opleiding of examen te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. De cursist wordt in overleg op een andere datum ingedeeld of indien dat niet mogelijk is worden de cursusgelden gecrediteerd.

 

Lees meer …Privacy policy Railsupport

 • Hits: 1892

Wie zijn wij

 • Betrouwbaar

  RailSupport Website Elementen Icoon UitvoeringEvaluatie

  Afspraak is afspraak

 • Flexibel

  RailSupport Website Elementen Icoon UitvoeringEvaluatie

  in denken en doen

 • Betrokken

  RailSupport Website Elementen Icoon UitvoeringEvaluatie

  mensen maken het verschil

 • Creatief

  RailSupport Website Elementen Icoon UitvoeringEvaluatie

  in oplossingen

 • Veiligheid

  RailSupport Website Elementen Icoon UitvoeringEvaluatie

  begint bij jezelf

 • Verantwoordelijk

  RailSupport Website Elementen Icoon UitvoeringEvaluatie

  voor het hele proces


Wie zijn wij?

Sinds de oprichting in 1999 heeft onze organisatie als doel om een veilige werk-, reis- of leefomgeving te creëren binnen de railinfrastructuur, waarin mensen zich volledig op hun gemak voelen. In de afgelopen jaren zijn we gegroeid en daarmee hebben we kennis en ervaring opgedaan die we graag met anderen delen, zodat we samen een veiligere wereld kunnen creëren.

Onze kernwaarden

betrouwbaarheid

We streven ernaar om te allen tijde te voldoen aan onze beloften en verantwoordelijkheden, zodat u op ons kan rekenen voor eerlijke en consistente prestaties.

We tonen oprechte interesse en inzet voor onze klanten en medewerkers. We streven naar actieve samenwerking en ondersteuning.

Door open te staan voor nieuwe ideeën en snel te reageren op veranderende omstandigheden, blijven we wendbaar en proactief in het bereiken van gezamen-lijke doelen.

Veiligheid

We leggen sterk de nadruk op veiligheid, wat bijdraagt aan het vormgeven van een betrouwbare, efficiënte en verantwoordelijke railinfrastructuur.

We omarmen nieuwsgierigheid en out-of-the-box denken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor complexe uitdagingen.

We nemen eigenaarschap over onze acties en beslissingen, streven naar transparantie en houden onszelf verantwoordelijk voor de impact die we hebben.

Waar staan wij voor?

Onze kernwaarde betrouwbaarheid staat voor afspraak is afspraak. We zijn creatief in oplossingen en betrokken bij elke stap van het proces omdat we weten dat onze mensen het verschil maken. We geloven dat veiligheid begint bij jezelf en daarom is ons motto 'je werkt veilig of je werkt niet.' We nemen verantwoordelijkheid in het gehele project, terwijl we flexibel blijven in ons denken en doen. Wij bieden heldere adviezen en creatieve oplossingen, die we verbinden aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. Onze enthousiaste specialisten gebruiken hun jarenlange ervaring en vakmanschap om tot de best mogelijke oplossingen te komen.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer …Wie zijn wij

 • Hits: 2334